Kako upravnik zgrade vodi računa o budžetu i finansijama?

Nekada je bio običaj da „novčanik“ bude u rukama domaćina kuće, koji prema sopstvenom nahođenju raspolaže budžetom. Vremena su se naravno promenila, pa tako porodice zajedno odlučuju o raspodeli kućnog budžeta. Isti je slučaj i sa budžetom stambene zgrade, gde profesionalni upravnik zgrade predlaže plan o raspodeli budžeta i prioritetima na koje će se trošiti novac, ali konačnu odluku donosi većina članova stambene zajednice, odnosno skupština stanara. Profesionalni upravnik zgrade dakle nema diskreciono pravo da raspolaže budžetom samostalno, bez znanja članova stambene zajednice, već to mora da radi potpuno transparentno, vodeći računa o interesima cele zgrade, njenog razvoja i funkcionisanja.

Ko zapravo raspolaže sredstvima stambene zgrade?

Sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice raspolaže upravnik, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice. Upravnik takođe vodi redovnu evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice.

Šta je izveštaj o finansijskom poslovanju stambene zgrade?

Profesionalni upravnik je dužan da skupštini stambene zajednice podnosi izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti.

Svaki vlasnik posebnog dela ima pravo da zahteva od upravnika da mu se omogući uvid u stanje i promene na tekućem računu stambene zajednice.

Da li stambena zajednica zgrade može da ostvaruje profit?

Stambena zajednica kao pravno lice, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, ostvaruje finansijski promet u poslovima poveravanja/organizovanja upravljanja i održavanja zgrade, kao i usled korišćenja delova zgrade od strane trećih lica sa kojima stambena zajednica sklapa ugovore. Stambena zajednica je u obavezi da ima poslovni račun u banci preko koga će se evidentirati svi prihodi i rashodi stambene zajednice.

Iz svega navedenog, jasno je da je stambena zgrada svojevrsna firma, tačnije pravno lice sa svojim prihodima i rashodima o kojima je najbolje da račun vodi profesionalac u vidu profesionalnog upravnika zgrade. On poseduje dovoljno znanja o pravilima i procesima za rukovođenje budžetom i finansijama stambene zgrade, u njenom najboljem interesu. Naravno, kao i za sve ostale odluke, upravnik se vodi odlukama skupštine stanara i njima polaže račun. Upravo zato je u najboljem interesu svih stanara da o finansijama vodi računa profesionalni upravnik.

Pre angažovanja upravnka, istražite koje je najbolja cena upravnika zgrade!

Podeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn